CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

 • CERINA.org

 • CERINA Plan

 • Global CO2 Emissions

 • Investments in Renewable Energies

 • Chronology of International Climate Protection

 • Downloads

 • Press

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

CERINA 计划以及全球的二氧化碳排放

2014 年的全球二氧化碳排放总量达到了 355 亿吨,从而比 1990 年的数字增加了 55%。正在上升的二氧化碳排放曲线表明,将京都订立的机制作为限制模型已不再适用。 IWR 可再生能源经济研究院通过 CERINA 计划(二氧化碳排放及可再生能源投资行动计划)提供了另一套关于全球稳定二氧化碳排放量的建议,在该建议中各个国家的二氧化碳排放量直接与对可更新能源的投资挂钩。